Raseinių kredito unija kredituodama fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ (toliau – „Verslumo skatinimas“), siekia:

•    sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
•    skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.

Maksimali kredito suma iki 25 000 Eur.

Kredito kintamų palūkanų norma nuo 3 proc.

Kreditų paskirtis. Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.
Priemonę koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Paskolų teikimo sąlygos

Finansinės priemonės pavadinimas

Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Paskolų teikimo laikotarpis

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Paskolų teikimo terminas

Maksimalus paskolos terminas 10 metų

Maksimali paskolos suma

25 000 eurų

Maksimali palūkanų norma

3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)

Tinkami paskolų gavėjai

Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);

3) pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eur;

4) paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse

Paskolų skaičius vienam SVV subjektui

Per visą tinkamumo laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola

Paskolų paskirtis

Paskola turi būti skirta investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.

Valstybės pagalba

Nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu Nr. 1407/2013

Finansavimas pagal priemonę neteikiamas

Finansavimas pagal priemonę neteikiamas:

Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytais atvejais;

– nepiniginiam įnašui finansuoti;

– infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;

– atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;

– investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

– investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;

– tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;

– įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr.1407/2013 4 straipsnio 3 punkto a dalyje;

– investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai;

– tiems paskolų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybėse narėse

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, kurioms bus kuriamos papildomos paskatos

(paskolos gavėjas prioritetinei grupei priskiriamas, jei juridinio asmens
(labai mažos ar mažos įmonės) savininkas arba pagrindinis akcininkas (pagrindiniai akcininkai sudėjus kartu), priklausantys prioritetinei grupei, turi 51 proc. ir daugiau įmonės akcijų, arba valdymo teisių)

bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo kredito unijai ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);

neįgalieji (pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);

asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

– tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo kredito unijai metu)

Paskolos išdavimo administravimo mokestis

Netaikomas

Reikalavimas paskolos gavėjui finansuojamame projekte dalyvauti nuosavomis lėšomis

Netaikomas

Daugiau apie kreditų suteikimo sąlygas čia.

 

© 2002-2019 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT59 5020 0200 3000 0003, Jungtinė centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): JCKULT21