Gerbiamieji Raseinių kredito unijos Nariai,
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Kredito unijų įstatymo redakcija numato privalomą kredito unijų narystę centrinėje kredito unijoje, o nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Centrinių kredito unijų įstatymo redakcija numato galimybę Lietuvos Respublikoje steigti ir veikti kelioms centrinėms kredito unijoms.
Daugeliui žinoma, kad Lietuvos bankas 2017 – 2018 m. vykdo kredito unijų sektoriaus reformą, užtikrinančią tvarią kredito unijų veiklą.
2017 m. kovo 2 d. įvykusiame Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime (toliau – Susirinkimas), nariai balsų dauguma patvirtino:

  1. Unijos išstojimui iš Lietuvos centrinės kredito unijos ir Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2017 m. kovo 31 d.;
  2. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymui, tapimui įsteigtos centrinės kredito unijos nare ir dalyvavimui jos veikloje;
  3. Įgaliojimų suteikimui kredito unijos valdybai ir administracijos vadovei pagal kompetenciją dalyvauti derybose, savo nuožiūra priimti sprendimus, sudaryti sutartis ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus šio visuotinio narių susirinkimo sprendimams įgyvendinti.

Susirinkimo tikslas buvo – priimti sprendimus darbotvarkėje numatytais klausimais, iš kurių vienas esminių yra dėl naujos centrinės kredito unijos (toliau – CKU) steigimo inicijavimo.
Į naująją CKU ketina burtis ir tapti Steigiančiomis yra šios Kredito unijos: Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Kredito unija „Saulėgrąža“. Taip pat žinoma, kad prie išvardintų kredito unijų ketina prisijungti dar devynios kredito unijos. Pagrindinės naujos CKU kūrimo priežastys ir motyvai yra šie:

  • Efektyviai veikiančios, savo narių interesus užtikrinančios Kredito unijos, kurios turi pakankamai žmogiškųjų, finansinių išteklių savo veiklai ir dalyvavimui CKU finansuoti, kurios siekia toliau plėtoti kredito unijų veiklą tobulindamos teikiamas paslaugas, efektyvindamos veiklą, siekdamos tvarios ilgalaikės plėtros ir pelningumo. Manome, kad tik nauja CKU sistema gali suteikti Kredito unijoms tinkamas sąlygas nurodytiems tikslams pasiekti.
  • Kredito unijos siekia didesnio savarankiškumo CKU sistemos ribose. Visos Kredito unijos (Steigėjos) palaiko CKU veiklos modelio idėją, kooperatinių bendrovių principus ir nori prisidėti prie CKU sistemos plėtros, tačiau kartu siekia išlaikyti savarankiškumą ir teisę priimti kiekvienai kredito unijai geriausius sprendimus, neapsiriboti bazinių paslaugų teikimu, o plėstis, augti ir tobulėti.
  • Finansų paslaugų sektoriaus variklis yra šiuolaikinius standartus atitinkančios, funkcionalios, patikimos ir paskui naudotojų poreikius spėjančios informacinės technologijos. Efektyvios, greitos, patogios sistemos sukūrimas yra vienas iš CKU steigiančių Kredito unijų prioritetų, kurio bus siekiama derantis su gerą reputaciją turinčiais informacinių technologijų vystytojais ir pasitelkiant juos modernios informacinės sistemos sukūrimui iki 2017 metų vidurio.
  • Kredito unijos siekia nustatyti naujus tarpusavio bendradarbiavimo ir CKU valdymo principus, pradedant narių delegavimo į CKU organus tvarka, baigiant detaliomis svarbiausių sprendimų priėmimo procedūromis. Kredito unijos susitarė nustatyti CKU valdymo struktūrą ir tvarką, užtikrinančią tiek visų CKU narių galimybę deleguoti savo atstovus į CKU organus, tiek šių asmenų nepriklausomumą nuo individualių asmenų įtakos – šio tikslo bus siekiama nustatant delegavimo tvarką ir rotaciją, svarbiausių sprendimų kvorumo taisykles, aiškias kompetencijos ribas.
  • Siekdamos užtikrinti tvarią CKU veiklą ir ilgalaikę plėtrą, Kredito unijos numato sukurti vieningą CKU narių rizikos vertinimo sistemą, kuri apims visumą kredito unijos tikrąją būklę nusakančių kriterijų (pajini kapitalą, aktyvų dydį, narių skaičių, normatyvų vykdymo tęstinumą ir kt.) ir bus taikoma visiems su CKU rizikos valdymu susijusiems procesams.

Dėl nurodytų priežasčių ir motyvų Kredito unijų tikslas sukurti naująją CKU, kurios rėmuose kredito unijos galės tvariai augti, kaupti kapitalą, išlaikyti savarankiškumą ir užtikrinti pagalbą bei paramą viena kitai.
Tikimės, kad naujos CKU sukūrimas sustiprins kredito unijų sektorių ir atvers didesnes veiklos galimybes visoms kredito unijoms ir jų nariams.

Užtikriname Jus, gerbiamieji Nariai, kad Raseinių kredito unija atsakingai vykdo visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Unija valdoma kompetentingų ir Raseinių bendruomenėje gerai žinomų žmonių. Unijos administracijoje dirba atsakingi, sąžiningi ir dėmesingi darbuotojai, kurie kiekvieną dieną Jums suteikia reikiamas paslaugas ir tuo pačiu užmezga šiltus santykius su kiekvienu iš Jūsų.

Šiuo metu, kada vyksta Lietuvos banko inicijuojama kredito unijų sektoriaus reforma, darysime viską, kad Jums užtikrintume nenutrūkstamą paslaugų teikimą, tačiau išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos gali sudaryti tam tikrų nepatogumų, kuriuos mes pasiryžę nedelsdami išspręsti. Tikimės, kad atsiradusius laikinus nesklandumus, jei jie tokie pasitaikytų, išspręsime greitai, nesukeldami Jums nepatogumų. Prašytume Jūsų, atsižvelgiant į išdėstytą situaciją, nuolat sekti mūsų informaciją, kuri iš anksto įspėtų apie galimus laikinus paslaugų sutrikimo atvejus.

Dėkojame Jums už supratingumą ir bendradarbiavimą! Kilus klausimams, susisiekite tel. (8 428) 51965.

Pagarbiai, Valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė

Naudingos nuorodos:
Daugiau apie Lietuvos banko vykdoma kredito unijų reformą skaitykite Lietuvos banko internetinėje svetainėje http://www.lb.lt/kredito_uniju_sektoriaus_reforma.
Kiekvieno ketvirčio kredito unijų rezultatai skelbiami Lietuvos banko internetinėje svetainėje http://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai.

© 2002-2017 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė Raseinių kredito unija • įmonės kodas 110086568 • adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai • tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581 •
el. p. unija@raseiniukreditounija.lt • atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija SWIFT (BIC): LCKULT22