Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau – Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko.
Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 29 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai.
Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 367 tikrųjų Unijos narių balsų. Iš jų:

  • 58 tikrieji Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.
  • 318 tikrųjų Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 309, negaliojančių – 9. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2018 m. kovo 12 d.

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.“  Pagal 2018 m. kovo 29 d. Tikrųjų narių registro ataskaitą, Unijos pajininkų registre buvo 6218 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 5,90 proc. visų tikrųjų Unijos narių.

Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

Darbotvarkės klausimai

Priimti sprendimai

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (235,5 tūkst. Eur) ir nepaskirstytąjį pelną (231,8 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Nustatyti 10.346,00 Eur lėšų auditui limitą metams, 31.038,00 Eur – 3 (trejiems) metams audito įmonės darbui apmokėti.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

2018 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2018 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:
1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.
2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.
3)
Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos vadovui, vidaus audito tarnybos vadovui, paskolų komiteto pirmininkui) ir paskolų komiteto nariams už 2018 m. finansinius metus nemokamos.

10. Kredito unijos įstatų keitimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos įstojimą į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

 

 

Sutikite, juk visada atsiranda nenumatytų ir planuotų pirkinių.
Dabar galite nebedvejoti ir įgyvendinti savo planus, nes Jums turime vartojimo kredito pasiūlymą, kurį pavadinome GERIAU NEBŪNA!

 

 

 

Laukiame Jūsų Raseinių kredito unijoje:
Raseiniuose, Maironio g. 10, tel. 8 428 51963
Ariogaloje, Vytauto g. 117, Ariogala, tel. 8 428 50177
Radviliškyje, Dariaus ir Girėno g. 6-13, tel. 8 612 39825

 

 

 

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė su Raseinių krašto gyventojais dalijasi svarbia žinia, kad Europos centrinis bankas kartu su Lietuvos banku, vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais, 2017 metų gruodžio pabaigoje išdavė kredito įstaigos veiklos licenciją Jungtinei centrinei kredito unijai.

Svarbu paminėti tai, kad Raseinių kredito unija yra pagrindinė iniciatorė kuriant Jungtinę centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjomis yra iš viso dešimt kredito unijų, tai – Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija. Apie ketinimą prašyti licencijos Jungtinė centrinė kredito unija Lietuvos banką informavo 2017 metų sausio mėnesį, prašymas licencijai gauti buvo pateiktas 2017 metų birželio pabaigoje.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė B. Žiūraitienė išrinkta į Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtotojų tarybos pirmininkės pareigas. Kaip teigia pati Birutė Žiūraitienė, ši pozicija įpareigoja nuolat prižiūrėti, kad naujojo junginio veikla būtų atsakinga, skaidri, projektuojama į apčiuopiamos naudos gavimą nariams ir klientams. Valdant Raseinių krdito uniją taip pat laikomasi principo, kad Unijos teikiamos paslaugos būtų naudingos, o veikla vykdoma sąžiningai bei užtikrinant Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Kaip teigia Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Paulius Tarbūnas, „licencija – tai labai svarbus žingsnis Jungtinės centrinės kredito unijos istorijoje. Tampame licencijuota įstaiga, įtvirtinančia naujai šalyje įsigaliojusius įstatymus, leisti vykdyti veiklą daugiau nei vienai centrinei kredito unijai. Šiuo žingsniu siekiame skatinti didesnį kredito unijų veiklos efektyvumą, didinti unijų veiklos patikimumą ir naudą, teikiamą nariams“.

Jungtinės centrinės kredito unijos įstatinis kapitalas yra 2 mln. eurų ir jis bus nuosekliai didinamas. Šių kredito unijų bendras turtas sudaro 130 mln. eurų, jos vienija daugiau nei 40 tūkstančių narių.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos bus teikiamos kaip įprasta. Klientai turės galimybę atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis.

Taigi atsinaujinimas neišvengiamas, todėl Raseinių kredito unija, kartu su kitomis Jungtinės centrinės kredito unijomis savo veikloje naudos KREDA prekės ženklą, kuris apjungia kredito unijų sėkmės isorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe. Prekės ženkle – tautiški motyvai, pabrėžiantys kredito unijų artumą bendruomenei, narių interesų supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą.

 

Lietuvos bankų asociacija skelbia, kad nuo lapkričio 19 d. įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai: ISO 20022 XML standarto pranešimuose privaloma naudoti du naujus elementus. Kredito unijų nariai ir klientai (įmonės), eksportuojantys/importuojantys duomenis, taip pat privalo atlikti pakeitimus, kad nuo lapkričio 19 d. jų duomenų bylos atitiktų ISO 20022 XML standartą. Jei duomenų bylos neatitiks standarto, jų nepavyks pateikti el. bankininkystės sistemoje. Atnaujinta ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklių versija skelbiama LBA svetainėje.

„Misija Sibiras’16“ – tai Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomas patriotiškumo ir pilietiškumo skatinimo projektas. Šiemet bus vykdoma vienuolikta ekspedicija į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vietas Rusijos Federacijoje. Ekspedicijos tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, žuvusiems lietuviams Sibire atminti, pabendrauti su vis dar Sibire gyvenančiais tautiečiais bei jų bendruomenėmis.
Šiais metais ekspedicija vyksta į Igarką, kuri tiesiogiai susijusi su Raseinių kraštu. 1948 metų gegužės 22 d. operacijos „Vesna“ (“Bеcна“) metu, iš Viduklės geležinkelio stoties į tolimąjį Sibirą pajudėjo ešelonai su Raseinių krašto žmonėmis.
Tikėtina, kad tarp Raseinių kredito unijos narių yra tų, kurie patys ar jų artimieji patyrė tremties žiaurumus. Raseinių kredito unija atsiliepė į kvietimą tapti projekto „Misija Sibiras’16“ oficialia rėmėja. Unijos skirtos lėšos (2000 Eur) bus naudojamos projekto „Misija Sibiras’16“ ekspedicijos kaštams padengti. Iš daugiau nei 800 norėjusių dalyvauti 2016-ųjų metų ekspedicijoje, buvo atrinkti 76 bandomojo žygio dalyviai, iš jų suformuota galutinė 16 žmonių komanda.
Džiugu paminėti, kad „Misija Sibiras’16“ dalyviais tapo du jaunuoliai iš Raseinių.

Gerb. kredito unijos nary,
nuo naujųjų 2016 m. Lietuva prisijungs prie bendros mokėjimų eurais sistemos - SEPA (angl.k. Single Euro Payments Area)!  Todėl nuo ateinančių metų sausio 1 d. kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš narių ir klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų.
Šiems pokyčiams yra aktyviai ruošiamos LKU kredito unijų grupės informacinės sistemos. Dėl šios priežasties 2015 m. gruodžio 31 d. nuo 15:00 val. iki 18:00 val. LKU internetinėje bankininkystėje kredito unijų nariams bus suteikta galimybė tik peržiūrėti sąskaitų likučius, o nuo 18:00 val. iki 23:00 val. bus visiškai apribotas prisijungimas prie internetinės bankininkystės.
Todėl rekomenduojame pinigų pervedimo ir kitas reikalingas internetinės bankininkystės operacijas atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.  ir išvengti galimų nesklandumų.

 Kas keisis LKU grupės kredito unijose prisijungus prie SEPA?   

  • Bus naudojama vienoda mokėjimo pervedimo forma, identiška kainodara ir reikalavimai mokėjimams Lietuvoje ir visoje Europos ekonominėje zonoje.
  • Keisis mokėjimo pervedimų formos informacijos pateikimas: sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pavadinimai, mokėjimo paskirties laukai ir t. t. Daugiau apie mokėjimo formą čia.

Verslui:

  • Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimus struktūrizuota forma per LITAS-ESIS, nuo sausio 1 d. privalės įsidiegti ir naudotis savo apskaitos sistemose ISO 20022 XML.

Daugiau informacijos apie SEPA rasite: lku.lt/sepa arba www.sepa.lt. Turėdami papildomų klausimų kviečiame kreiptis į savo kredito uniją.

 

© 2002-2019 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT59 5020 0200 3000 0003, Jungtinė centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): JCKULT21