Raseinių kredito unijos narių dėmesiui!

2017 m. kovo 29 d. 11.00 val. Raseinių rajono kultūros centre, esančiame Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos, buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2017 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 9. Įstatų keitimas.

 Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, Raseinių kredito unijos patalpose, adresu Maironio g. 10, Raseiniai ir Raseinių kredito unijos Ariogalos nutolusios kasos patalpose, adresu Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.

Telefonas pasiteiravimui (8 428) 51 965.

 Raseinių kredito unijos Valdyba

Gerbiamieji Raseinių kredito unijos Nariai,
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Kredito unijų įstatymo redakcija numato privalomą kredito unijų narystę centrinėje kredito unijoje, o nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Centrinių kredito unijų įstatymo redakcija numato galimybę Lietuvos Respublikoje steigti ir veikti kelioms centrinėms kredito unijoms.
Daugeliui žinoma, kad Lietuvos bankas 2017 – 2018 m. vykdo kredito unijų sektoriaus reformą, užtikrinančią tvarią kredito unijų veiklą.
2017 m. kovo 2 d. įvykusiame Raseinių kredito unijos (toliau – Unijos) pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime (toliau – Susirinkimas), nariai balsų dauguma patvirtino:

 1. Unijos išstojimui iš Lietuvos centrinės kredito unijos ir Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2017 m. kovo 31 d.;
 2. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymui, tapimui įsteigtos centrinės kredito unijos nare ir dalyvavimui jos veikloje;
 3. Įgaliojimų suteikimui kredito unijos valdybai ir administracijos vadovei pagal kompetenciją dalyvauti derybose, savo nuožiūra priimti sprendimus, sudaryti sutartis ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus šio visuotinio narių susirinkimo sprendimams įgyvendinti.

Susirinkimo tikslas buvo – priimti sprendimus darbotvarkėje numatytais klausimais, iš kurių vienas esminių yra dėl naujos centrinės kredito unijos (toliau – CKU) steigimo inicijavimo.
Į naująją CKU ketina burtis ir tapti Steigiančiomis yra šios Kredito unijos: Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Kredito unija „Saulėgrąža“. Taip pat žinoma, kad prie išvardintų kredito unijų ketina prisijungti dar devynios kredito unijos. Pagrindinės naujos CKU kūrimo priežastys ir motyvai yra šie:

 • Efektyviai veikiančios, savo narių interesus užtikrinančios Kredito unijos, kurios turi pakankamai žmogiškųjų, finansinių išteklių savo veiklai ir dalyvavimui CKU finansuoti, kurios siekia toliau plėtoti kredito unijų veiklą tobulindamos teikiamas paslaugas, efektyvindamos veiklą, siekdamos tvarios ilgalaikės plėtros ir pelningumo. Manome, kad tik nauja CKU sistema gali suteikti Kredito unijoms tinkamas sąlygas nurodytiems tikslams pasiekti.
 • Kredito unijos siekia didesnio savarankiškumo CKU sistemos ribose. Visos Kredito unijos (Steigėjos) palaiko CKU veiklos modelio idėją, kooperatinių bendrovių principus ir nori prisidėti prie CKU sistemos plėtros, tačiau kartu siekia išlaikyti savarankiškumą ir teisę priimti kiekvienai kredito unijai geriausius sprendimus, neapsiriboti bazinių paslaugų teikimu, o plėstis, augti ir tobulėti.
 • Finansų paslaugų sektoriaus variklis yra šiuolaikinius standartus atitinkančios, funkcionalios, patikimos ir paskui naudotojų poreikius spėjančios informacinės technologijos. Efektyvios, greitos, patogios sistemos sukūrimas yra vienas iš CKU steigiančių Kredito unijų prioritetų, kurio bus siekiama derantis su gerą reputaciją turinčiais informacinių technologijų vystytojais ir pasitelkiant juos modernios informacinės sistemos sukūrimui iki 2017 metų vidurio.
 • Kredito unijos siekia nustatyti naujus tarpusavio bendradarbiavimo ir CKU valdymo principus, pradedant narių delegavimo į CKU organus tvarka, baigiant detaliomis svarbiausių sprendimų priėmimo procedūromis. Kredito unijos susitarė nustatyti CKU valdymo struktūrą ir tvarką, užtikrinančią tiek visų CKU narių galimybę deleguoti savo atstovus į CKU organus, tiek šių asmenų nepriklausomumą nuo individualių asmenų įtakos – šio tikslo bus siekiama nustatant delegavimo tvarką ir rotaciją, svarbiausių sprendimų kvorumo taisykles, aiškias kompetencijos ribas.
 • Siekdamos užtikrinti tvarią CKU veiklą ir ilgalaikę plėtrą, Kredito unijos numato sukurti vieningą CKU narių rizikos vertinimo sistemą, kuri apims visumą kredito unijos tikrąją būklę nusakančių kriterijų (pajini kapitalą, aktyvų dydį, narių skaičių, normatyvų vykdymo tęstinumą ir kt.) ir bus taikoma visiems su CKU rizikos valdymu susijusiems procesams.

Dėl nurodytų priežasčių ir motyvų Kredito unijų tikslas sukurti naująją CKU, kurios rėmuose kredito unijos galės tvariai augti, kaupti kapitalą, išlaikyti savarankiškumą ir užtikrinti pagalbą bei paramą viena kitai.
Tikimės, kad naujos CKU sukūrimas sustiprins kredito unijų sektorių ir atvers didesnes veiklos galimybes visoms kredito unijoms ir jų nariams.

Užtikriname Jus, gerbiamieji Nariai, kad Raseinių kredito unija atsakingai vykdo visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Unija valdoma kompetentingų ir Raseinių bendruomenėje gerai žinomų žmonių. Unijos administracijoje dirba atsakingi, sąžiningi ir dėmesingi darbuotojai, kurie kiekvieną dieną Jums suteikia reikiamas paslaugas ir tuo pačiu užmezga šiltus santykius su kiekvienu iš Jūsų.

Šiuo metu, kada vyksta Lietuvos banko inicijuojama kredito unijų sektoriaus reforma, darysime viską, kad Jums užtikrintume nenutrūkstamą paslaugų teikimą, tačiau išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos gali sudaryti tam tikrų nepatogumų, kuriuos mes pasiryžę nedelsdami išspręsti. Tikimės, kad atsiradusius laikinus nesklandumus, jei jie tokie pasitaikytų, išspręsime greitai, nesukeldami Jums nepatogumų. Prašytume Jūsų, atsižvelgiant į išdėstytą situaciją, nuolat sekti mūsų informaciją, kuri iš anksto įspėtų apie galimus laikinus paslaugų sutrikimo atvejus.

Dėkojame Jums už supratingumą ir bendradarbiavimą! Kilus klausimams, susisiekite tel. (8 428) 51965.

Pagarbiai, Valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė

Naudingos nuorodos:
Daugiau apie Lietuvos banko vykdoma kredito unijų reformą skaitykite Lietuvos banko internetinėje svetainėje http://www.lb.lt/kredito_uniju_sektoriaus_reforma.
Kiekvieno ketvirčio kredito unijų rezultatai skelbiami Lietuvos banko internetinėje svetainėje http://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai.

 • Išmokant nario terminuotojo indėlio (40, 41) lėšas (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos), netaikomas išgryninimo mokestis nustatytas nario atsikaitomojoje sąskaitoje, jei tenkinamos šios sąlygos (taikomos nuo 2017-02-06):
  1. Terminuoto indėlio sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet pradinės sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d.
  2. Terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau sutartyje nustatyto termino. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau pradinėje sutartyje nustatyto termino.
 • Visais kitais atvejais Unijoje piniginės lėšos iš terminuotų indėlių (40, 41) sąskaitų (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos) išmokamos lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje. Išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.
 • Unijoje visos piniginės lėšos, išmokamos nariui iš vaiko indėlio sąskaitos, taupomojo indėlio sąskaitos, tikslinio taupomojo indėlio sąskaitos, senatvės kaupiamojo indėlio sąskaitos, terminuotojo indėlio sąskaitų, išmokamos pinigines lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.
 • Visos suteiktos paskolos Unijoje išmokamos, pinigines lėšas pervedant į Unijos nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.

Informuojame, kad išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Raseinių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir 2017 m. vasario 1 d. įsigalios nauji mokėjimo paslaugų įkainiai. Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2017 m. vasario 1 d.:

Pagrindinė mokėjimo sąskaita*

1,50 Eur per mėnesį

Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams

0,75 Eur per mėnesį

Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos aptarnavimo vietose

Nemokamai iki 700 Eur per mėnesį, viršijus 700 Eur – 0,5 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur

Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomate

Nemokamai 300 Eur per mėnesį, viršijus 300 Eur – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur

*Pasirinkę pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  • nemokamai 700 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 700 Eur – 0,5 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur;
  • nemokamai 300 Eur per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje, viršijus 300 Eur – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

Su Raseinių kredito unijoje taikomais įkainiais galite susipažinti čia: atsisiųsti įkainius.

 

„Misija Sibiras’16“ – tai Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomas patriotiškumo ir pilietiškumo skatinimo projektas. Šiemet bus vykdoma vienuolikta ekspedicija į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vietas Rusijos Federacijoje. Ekspedicijos tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, žuvusiems lietuviams Sibire atminti, pabendrauti su vis dar Sibire gyvenančiais tautiečiais bei jų bendruomenėmis.
Šiais metais ekspedicija vyksta į Igarką, kuri tiesiogiai susijusi su Raseinių kraštu. 1948 metų gegužės 22 d. operacijos „Vesna“ (“Bеcна“) metu, iš Viduklės geležinkelio stoties į tolimąjį Sibirą pajudėjo ešelonai su Raseinių krašto žmonėmis.
Tikėtina, kad tarp Raseinių kredito unijos narių yra tų, kurie patys ar jų artimieji patyrė tremties žiaurumus. Raseinių kredito unija atsiliepė į kvietimą tapti projekto „Misija Sibiras’16“ oficialia rėmėja. Unijos skirtos lėšos (2000 Eur) bus naudojamos projekto „Misija Sibiras’16“ ekspedicijos kaštams padengti. Iš daugiau nei 800 norėjusių dalyvauti 2016-ųjų metų ekspedicijoje, buvo atrinkti 76 bandomojo žygio dalyviai, iš jų suformuota galutinė 16 žmonių komanda.
Džiugu paminėti, kad „Misija Sibiras’16“ dalyviais tapo du jaunuoliai iš Raseinių, tai – Arnas Zmitra ir Monika Lukoševičiūtė.

Gerbiami Raseinių kredito unijos nariai,
jei Jūs ar Jūsų artimieji buvote ištremti 1948 metų gegužės 22 d. operacijos „Vesna“ (“Bеcна“) metu į Igarką, atsiliepkite, Jūs suteiktumėte vertingos informacijos ekspedicijos dalyviams (skambinkite tel. Nr. (8 428) 51 964 arba atvykite į Raseinių kredito uniją).

 „Misija Sibiras’16“ dalyvių Arno Zmitros ir Monikos Lukoševičiūtės straipsnis:
„Besiruošiant „Misija Sibiras’16“ į Igarką. Pasiruošti ekspedicijai „Misija Sibiras‘16“ nelengvas iššūkis: tenka ne tik išbandyti naujus žygio batus, atsakingai susikrauti 20 kg sveriančią kuprinę, bet ir perskaityti knygas apie tremtį, Sibirą, lankytis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, muziejuose, ieškoti tremtinių, susitikti su jais ir išgirsti nepaprastas istorijas.
Kelionė į Sibirą. Šiemet „Misija Sibiras’16“ vyks į Igarką. Masiniai trėmimai į šį kraštą prasidėjo 1948 m., būtent šių metų gegužės pabaigoje buvo ištremti ir mūsų sutikti tremtiniai – Joana, Antanas, Angelina, Edmundas, Levutė. Jie gražiausius savo jaunystės metus atidavė amžinojo įšalo žemei. Joanai tuomet tebuvo 8 m., Antanui 1 m., Angelinai 20m., o Edmundui 10 m.
Gyvuliniuose vagonuose trūko gryno oro, vandens, nebuvo langų. Viename vagone stribai, nepaisydami amžiaus, lyties, sutalpindavo apie 60 žmonių. Traukiniui stovint tuštintis teko po vagonu, stebint stribams, o riedant į kibirą vagone arba vagono kampe esančią skylę. Tremtiniai taip pat atsimena ir ešelono nr. 97921 katastrofą, per kurią sudaužyti ir sulaužyti 12 keturračių vagonų. Tai buvo itin skaudi nelaimė, nes tame ešelone buvo nemažai Raseinių krašto žmonių, kurie katastrofos vietoje ir buvo palaidoti. Galiniuose vagonuose buvusiems labiau pasisekė, jie liko beveik nesužaloti (kaip Edmundas).
Kelionė buvo ilga ir varginanti, Edmundas pasakojo, kad net mėnesį teko išbūti nesipraususiems, todėl visi be išimties turėjo utėlių. Vienas vyras neištvėręs tokių sąlygų išprotėjo: rinko nuo savęs utėles ir ėmė jas ganyti. Angelina prasitarė, kad plaukdama Jenisiejumi matė, kaip lietuvis iššoko iš laivo ir nusiskandino. Visi prisimena, kad iš Lietuvos iki Krasnojarsko teko keliauti traukiniu, vėliau perpildytu laivu Jenisiejaus upe plaukti iki pat Igarkos.
Įvykiai, kurie įsirėžė į atmintį visam gyvenimui... Tremtinė Joana, prisiminusi vaikystę, pasakojo apie šventes Sibire. Atmintyje įstrigo vienos Kalėdos, kai seneliai ir tėvai sugalvojo nupirkti manų. Tuomet jie privirė pilną puodą saldžios manų košės (žinoma, be pieno, o su vandeniu). Vaikams tai didžiulis džiaugsmas, nes buvo leista valgyti, tiek kiek telpa, ir dar puodą išlaižyti. Net ir skurdžiomis gyvenimo sąlygomis lietuviams išradingumo netrūko, todėl ir per Velykas pavyko susikurti šventišką nuotaiką. Kadangi parduotuvėse kiaušinių įsigyti nebuvo, tai tėvai nupirko konservuotų persikų, kurie apvalia forma simbolizavo kiaušinius.
Edmundas taip pat nestokojo įdomių istorijų. Viena jų apie meškutę, kurią kartu su draugais augino. Pavadino ją Mašenka ir net būdą padarė. Visgi meškutės likimas baigėsi liūdnai, nes ši mergaitei įkando į ranką. Įdomu tai, kad temperatūra žiemą nukrisdavo ir iki -56. Tokiomis oro sąlygomis net kvėpuoti sunku, o ką kalbėti apie darbą, bet Edmundas patikino, kad darbingos dienos būdavo iki -40. Dėl amžinojo įšalo, sudėtingo klimato nebuvo įmanoma auginti nei daržovių, nei gyvulių, tačiau Edmundas papasakojo, kad jo tėvas buvo fermos vedėjas ir kartą pirštinėje namo parnešė paršiuką, kurį slapta augino.
Gyvenimas Igarkoje. Kai atvyko, Joana su šeima apsigyveno „naujuose“ namuose, būtent trys gatvės buvo įkurtos tremtiniams. Namai pastatyti iš rąstų, kurie buvo ištraukti iš Jenisiejaus, bet įdomiausia tai, kad tų rąstų prieš statant neišdžiovino. Pasikūrus pečių rąstai labai greit supuvo. Levutei su mama pasisekė ne taip gerai kaip Joanai. Tik atvykus greitai mirė senelis, brolis ir sesuo. Liko tik ji ir mama. Jas abi kilnojo po visą Igarką. Tai vienur, tai kitur. Taip abi ir neturėjo padoraus savo kampo. Kam gi reikia dviejų moterų? Klausė ji.
Visi tremtiniai, su kuriais susitikome, dirbo miško pramonės kombinate. Edmundas papasakojo, kad dirbantys gaudavo 400 g duonos, o nedirbantys 200 g, tačiau tik sergantys galėjo neiti į darbą. Vandens šaltinis buvo Jenisiejus: ten teko ir praustis, rūbus skalbti ir iš ten gerti, todėl labai dažnai žmonės sirgdavo dizenterija. Vaistų nebuvo, o ir gydytojas ne visada suteikdavo pagalbą, tad ši liga didžiajai daliai baigdavosi mirtimi.
Įdomu tai, kad Angelina Igarkoje susituokė! Iš Jurbarko kilęs Pranas gyveno tame pačiame dviejų aukštų name (kaip, beje, ir dar 45 šeimos). Ištremtas kunigas palaimino jų santuoką. Grįžo kartu į Lietuvą 1958 m., tačiau Prano sodyba buvo sunaikinta, daiktai išnešti, medžiai išpjauti. Viską teko pradėti nuo pat pradžių…
Namo. Po 12 metų per savo gimtadienį grįžo Joana kartu su šeima. Angelina, palaidojusi tėtį Igarkoje, grįžo po 10 metų. Edmundas namus pasiekė 1957-aisiais. Levutė pirmiausia į Lietuvą buvo suplanavusi grįžti tik atostogų, bet pasiliko čia. Už kelių mėnesių grįžo ir jos mama.  
au liepos 17 d. „Misija Sibiras’16“ komanda išvyksta į Igarką, kur susitiks su likusiais lietuviais bei sutvarkys vienas didžiausias tremtinių kapines.
Dėkojame Joanai Kasparavičiūtei-Urbonavičienei, Antanui Šiurgždai, Edmundui Antanavičiui ir Levutei Žilienei už galimybę susipažinti su jų šeimų istorijomis.“

Norėdami paaukoti „Misija Sibiras’16“ ekspedicijai galite skambinti trumpaisiais numeriais 1417 (auka 2 Eur) arba 1418 (auka 3 Eur).
Daugiau informacijos apie projektą „Misija Sibiras’16“ rasite http://2016.misijasibiras.lt/

Informuojame, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. nutraukta Raseinių kredito unijos (toliau – RKU) Šiluvos nutolusios kasos (Bukoto g. 8, Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.) ir Viduklės nutolusios kasos (Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.) veikla.

Finansinės paslaugos Jums ir toliau bus teikiamos RKU centrinėje buveinėje ir RKU Ariogalos nutolusioje kasoje.

RKU centrinės buveinės (Maironio g. 10, Raseiniai) darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-15.45 val., VI 9-13 val.
RKU Ariogalos kasos (Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.) darbo laikas: I-IV 8-17 val., V 8-15.45 val., pietų p. 12-12.45 val.

Gerb. kredito unijos nary,
nuo naujųjų 2016 m. Lietuva prisijungs prie bendros mokėjimų eurais sistemos - SEPA (angl.k. Single Euro Payments Area)!  Todėl nuo ateinančių metų sausio 1 d. kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš narių ir klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų.
Šiems pokyčiams yra aktyviai ruošiamos LKU kredito unijų grupės informacinės sistemos. Dėl šios priežasties 2015 m. gruodžio 31 d. nuo 15:00 val. iki 18:00 val. LKU internetinėje bankininkystėje kredito unijų nariams bus suteikta galimybė tik peržiūrėti sąskaitų likučius, o nuo 18:00 val. iki 23:00 val. bus visiškai apribotas prisijungimas prie internetinės bankininkystės.
Todėl rekomenduojame pinigų pervedimo ir kitas reikalingas internetinės bankininkystės operacijas atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.  ir išvengti galimų nesklandumų.

 Kas keisis LKU grupės kredito unijose prisijungus prie SEPA?   

 • Bus naudojama vienoda mokėjimo pervedimo forma, identiška kainodara ir reikalavimai mokėjimams Lietuvoje ir visoje Europos ekonominėje zonoje.
 • Keisis mokėjimo pervedimų formos informacijos pateikimas: sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pavadinimai, mokėjimo paskirties laukai ir t. t. Daugiau apie mokėjimo formą čia.

Verslui:

 • Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimus struktūrizuota forma per LITAS-ESIS, nuo sausio 1 d. privalės įsidiegti ir naudotis savo apskaitos sistemose ISO 20022 XML.

Daugiau informacijos apie SEPA rasite: lku.lt/sepa arba www.sepa.lt. Turėdami papildomų klausimų kviečiame kreiptis į savo kredito uniją.

 

Vertiname pajininkus, kurie ženklias pinigines lėšas laiko savo papildomo pajaus sąskaitoje ir taip prisideda prie Unijos kapitalo struktūros stiprinimo. Todėl, specialiai Jums, sukūrėme narių lojalumo programą „Saviems negaila“, kuri suteikia Auksinio nario statusą. Priklausomai nuo to, kokią sumą laikote papildomo pajaus sąskaitoje, Jums bus taikomi lojalumo įkainiai teikiamoms kasdienėms paslaugoms.
Kaip tapti Unijos Auksiniu nariu?
Laikykite savo papildomo pajaus sąskaitoje 15 000 € ir daugiau, tuomet kasdienės Unijos paslaugos Jums visiškai nekainuos. Auksiniam nariui taikomi lojalumo įkainiai.

Narių lojalumo programos „Saviems negaila“ sąlygos:
1. Narių lojalumo programos „Saviems negaila“ pradžia 2015 m. gruodžio 1 d. Tai reiškia, kad 2015 m. lapkričio 30 d. Auksinio nario statusą įgijo tie nariai, kurie savo papildomo pajaus sąskaitoje laikė 15000 Eur ir daugiau. Sveikiname pirmuosius Auksinius narius! 
2. Lojalumo programos „Saviems negaila“ Auksinio nario statusas gali būti suteikiamas Unijos nariui, kuris savo papildomo pajaus sąskaitoje laiko 15000 Eur ir daugiau, ir ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų iki kiekvieno ketvirčio paskutinės darbo dienos.
3.
Kiekvieno ketvirčio paskutiniąją darbo dieną peržiūrimi visų narių papildomo pajaus sąskaitų likučiai ir, jei tenkinamos 2 punkte nurodytos sąlygos, pratęsiamas arba įgyjamas Auksinio nario statusas.
4. N
arių lojalumo programos „Saviems negaila“ suteiktas Auksinio nario statusas suteikia teisę naudotis nemokamomis Unijos teikiamomis paslaugomis iki kito ketvirčio paskutinės darbo dienos, kuomet bus peržiūrimi visų narių papildomo pajaus sąskaitų likučiai.
5.
Unija pasilieka teisę bet kada keisti narių lojalumo programos „Saviems negaila“ sąlygas bei nutraukti lojalumo programą bet kuriuo metu, iš anksto (prieš 10 dienų) paskelbiant apie tai svetainėje www.raseiniukreditounija.lt 

 

Metų unijos vardą jau antrą kartą iš eilės pelnė Raseinių kredito unija, pažangiausia pripažintaunija „Kupiškėnų taupa“. Į nominacijas pretendavo 62 kredito unijos, priklausančios LKU kredito unijų grupei. Nominacijos įteiktos per Tarptautinę kredito unijų dieną, kuri buvo skirta kredito unijų 20 veiklos metų sukakčiai paminėti. Renginį surengė ir kredito unijas subūrė – Lietuvos centrinė kredito unija.
Už geriausiai vykdomus veiklos reikalavimus, organizacijos vystymą metų unijos vardą išlaikė Raseinių kredito unija. Unija „Kupiškėnų taupa“ pažangiausios vardą pelnė už įvykdytą veiklos proveržį. Metų administracijos vadovo vardą laimėjo Akademinės kredito unijos vadovė Gitana Jasėnienė, metų valdybos pirmininke išrinkta Raseinių kredito unijos vadovė Birutė Žiūraitienė.
Svarbiausiu kredito unijų metų įvykiu tapo Kredito unijų įstatymo pakeitimų įsigaliojimas. Įsigaliojus teisės aktų pataisoms, kredito unijos gali teikti mokėjimo paslaugas ne tik savo nariams, bet ir kitiems gyventojams bei įmonėms. Be to, išplečiamas juridinių subjektų, kurie galės būti unijų asocijuotais nariais, sąrašas. Remiantis naujomis pataisomis, unijos gali veikti ne tik pagal teritorinį, bet ir pagal profesinių interesų kriterijų įsteigtos unijos. Apdovanojimą atsiėmė Asociacija Lietuvos kredito unijos.
Metų idėja išrinktas bendras LCKU ir kredito unijų projektas „Ar žinote apie ką svajoja mūsų mamos?“. Projekto metu sulaukta daugiau nei 700 įvairiausių mamų svajonių iš visos Lietuvos, o jo sklaida nuvilnijo per visą šalį ir trečdalį Lietuvos gyventojų. Daugiausiai svajonių sulaukė ir apdovanojimą atsiėmė Šilutės kredito unija.
Metų projektu išrinkta Vaikų finansinio švietimo savaitei skirta LCKU ir 13 kredito unijų bendra švietimo iniciatyva „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį“. Projektas vyko penkiuose Lietuvos miestuose, o renginiuose dalyvavo daugiau nei 400 moksleivių. Prie projekto įgyvendinimo aktyviai prisidėjo Palangos kredito unija, Tauragės kredito unija, Grinkiškio kredito unija, Šilutės kredito unija, Jurbarko kredito unija, Ignalinos kredito unija, Panevėžio kredito unija, Vilniaus regiono kredito unija, Akademinė kredito unija, Kauno kredito unija, Kredito unija „Germanto lobis“, Pagėgių kredito unija, Grigiškių kredito unija. Apdovanojimas įteiktas daugiausiai moksleivių į renginį pritraukusiai kredito unijai „Germanto lobis“.
Metų vyr. buhalteriu tapo Saulius Samuolis iš Pasvalio kredito unijos, metų klientų aptarnavimo guru – Agnė Vitkauskaitė iš Pareigūnų kredito unijos, o metų pardavimo specialiste – Lina Bartkevičienė iš Šilutės kredito unijos. Metų LCKU darbuotoju išrinktas informacinių technologijų specialistas Aurimas Mumgaudis. Už aktyvią partnerystę ir puikius bendros veiklos rezultatus metų partneriu išrinkta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.
Tarptautinės kredito unijų dienos šventiniai apdovanojimai – tai tradicinis LCKU renginys, kurio metu apdovanojami didžiausią pažangą per metus pasiekusios kredito unijos, jų komandos nariai.
Lietuvoje veikia 74 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 62 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. LKU grupės kredito unijos aptarnauja per 140 tūkst. narių, o bendras turtas sudaro 430 mln. eurų.

 

© 2002-2017 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė Raseinių kredito unija • įmonės kodas 110086568 • adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai • tel.: (8 428) 51 965, 51 964, 51 963, mob. tel.  (8 611) 79 200 •
el. p. raseiniai@lku.lt • atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija SWIFT (BIC): LCKULT22