Gerb. kredito unijos Nariai,

Šiame pranešime apžvelgiame, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir nurodome Jūsų teises pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kokie tiksliai duomenys tvarkomi ir kaip jie naudojami, iš esmės priklauso nuo konkrečių Jūsų užsakytų paslaugų ir sudarytų sutarčių.

1. Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir į ką galite kreiptis?
Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2. Iš kokių šaltinių gauname Jūsų asmens duomenis ir kokius Jūsų asmens duomenis naudojame?
Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname iš savo narių bei klientų (toliau – Klientai) iki sutartinių ir (ar) sutartinių santykių metu. Be to, jeigu tai būtina mūsų paslaugoms teikti, tvarkome asmens duomenis, kuriuos teisėtai (pvz., užsakymams vykdyti, sutartims įgyvendinti arba pagal Jūsų suteiktą sutikimą) esame gavę iš kitų finansinių ar valstybinių institucijų arba kitų trečiųjų šalių (pvz., SODROS, Lietuvos banko, VĮ Registrų centro ir kt.). Taip pat tvarkome asmens duomenis, kuriuos turime teisę tvarkyti ir kuriuos esame teisėtai gavę iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., spaudos, žiniasklaidos, interneto).

Tokie asmens duomenys, sudarant sutartis su klientais bei suinteresuotais asmenimis ir naudojantis kredito unijos teikiamomis paslaugomis, gali būti: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija, nuotrauka, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas), pageidautų, esamų ir buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenys apie pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, gautas ir paskirtas išmokas, duomenys apie vertimąsi ūkine ar individualia veikla bei pajamas iš šios veiklos, duomenys apie turtą, šeimyninę padėtį, veiksnumą, einamas pareigas, išsilavinimą.

Sutartinių santykių metu Jūsų arba kredito unijos iniciatyva, ypač kai su klientu bendraujama asmeniškai, telefonu arba raštu, gaunama kitų asmens duomenų, pvz., kontaktinė informacija, data, priežastis ir rezultatas, (elektroninės) susirašinėjimo laiškų kopijos, informacija apie dalyvavimą tiesioginėse rinkodaros priemonėse.

3. Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (duomenų tvarkymo tikslai)?     
Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojančiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
a) Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalis b punktas). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti finansines ar kitas paslaugas, vykdant sutartis su mūsų klientais, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartis jų prašymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslai kiekvienu atveju pirmiausia priklauso nuo suteikiamos paslaugos specifikos.
b) Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų kredito unijos arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jeigu to reikia, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik vykdydami sutartį, bet ir siekdami apginti teisėtus savo arba trečiųjų asmenų interesus. Kaip antai, dėl teisinių pretenzijų reiškimo ir sprendžiant teisinius ginčus, siekiant kredito unijos IT infrastruktūros saugumo užtikrinimo, siekiant apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų, plėtojant verslo valdymo priemones, paslaugas bei produktus, dėl rizikos valdymo.
c) Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jeigu Jūs mums suteikiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais (pvz., perduoti asmens duomenis bankams, kredito unijoms, kitoms finansinėms įmonėms bei kitiems tretiesiems asmenims ar gauti asmens duomenis iš jų, tiesioginės rinkodaros tikslu), Jūsų sutikimas sudaro teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis. Suteiktą sutikimą bet kada galima atšaukti. Ši nuostata galioja ir norint atšaukti tuos sutikimus, kurie mums buvo suteikti prieš įsigaliojant BDAR, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukimas galioja tik į ateitį. Jis neturi įtakos duomenų tvarkymui iki atšaukimo. Iš mūsų bet kada galite gauti informaciją apie savo suteiktus sutikimus.
d) Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl kredito unijai taikomų teisinių prievolių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba viešojo intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Mums, kaip kredito unijai, taip pat taikomi įvairūs teisės aktuose nustatyti reikalavimai (pvz., Mokėjimo įstaigų įstatymo, Kredito unijų įstatymo, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, mokesčių ir kitų įstatymų nuostatos) ir priežiūros institucijų (pvz., Lietuvos banko, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir kitų) nurodymai. Į asmens duomenų tvarkymo tikslus taip pat įeina Jūsų tapatybės patikrinimas, pinigų plovimo prevencija, mokestinių prievolių kontrolės ir deklaravimo prievolių vykdymas bei rizikos valdymas.

 4. Kas gauna Jūsų asmens duomenis?
Kredito unijoje prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems jų reikia savo darbinėms funkcijoms vykdyti, siekiant įgyvendinti kredito unijos sutartines ir teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenis taip pat gali tvarkyti mūsų pagalbiniai paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai), besilaikantys konfidencialumo ir mūsų duomenų apsaugos nurodymų.
Pažymėtina, kad mes neteikiame asmens duomenų asmenims, kurie nesusiję su kredito unija ir jos veikla. Mes kaip kredito unija esame įsipareigoję visus su mūsų klientais susijusius duomenis, kuriuos sužinome, laikyti paslaptyje.
Informaciją apie Jus trečiosioms šalims galime teikti tik tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktų nuostatos, turime Jūsų sutikimą, esame gavę Jūsų įgaliojimą teikti informaciją ir (arba) mūsų pasitelkti pagalbiniai paslaugų teikėjai garantuoja konfidencialumą, BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo laikymąsi.

Tokiomis sąlygomis Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti:

 • Valstybinės įstaigos ir institucijos (pvz., Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Europos centrinis bankas ir kt.), vykdančios teisės aktų numatytas funkcijas;
 • Kredito ir finansinių paslaugų teikėjai, duomenų tvarkytojai, kurie pagal mūsų nurodymus padeda mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, siekiant vykdyti ir plėtoti sutartinius santykius su Jumis;
 • Asmens duomenų teikimo tikslai: kredito unijos pranešimų tvarkymas, duomenų apdorojimo / IT techninės ir programinės įrangos priežiūra, duomenų archyvavimas, sąskaitų tvarkymas, audito paslaugos, pinigų plovimo prevencija, duomenų naikinimas, klientų valdymas, rizikos kontrolė, tapatybės patvirtinimas, vaizdo stebėsena, interneto svetainių valdymas, mokėjimai, tiesioginės rinkodara.

Kiti duomenų gavėjai gali būti tos įstaigos, kurių atžvilgiu esate suteikę sutikimą teikti asmens duomenis arba kurių atžvilgiu netaikoma įstatymo prievolė banko duomenis laikyti paslaptyje.

5. Ar Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms?
Į šalis, nepriklausančias Europos Sąjungos arba Europos ekonominės bendrijos valstybėms narėms, asmens duomenys perduodami tik tada, kai to reikia vykdant Jūsų pavedimus (pvz., mokėjimo pavedimus), kai to reikalaujama pagal įstatymus (pvz., mokestinės prievolės), kai Jūs esate mums suteikę sutikimą arba kai asmens duomenys tvarko mūsų pasitelkti pagalbiniai paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai).

6. Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek laiko, kiek tai yra būtina mūsų sutartinėms ir teisės aktuose numatytoms prievolėms vykdyti. Mūsų verslo santykiai yra ilgalaikio pobūdžio.

Kai asmens duomenų sutartinėms ir teisės aktų numatytoms prievolėms vykdyti nebereikia, jie kas tam tikrą laikotarpį ištrinami, nebent privaloma būtų juos – terminuotai – toliau tvarkyti ar saugoti. Duomenų saugojimo terminus, be kita ko, gali nustatyti šie teisės aktai: Kredito unijų įstatymas, Mokėjimo įstaigų įstatymas, Pinigų plovimo prevencijos įstatymas, Dokumentų ir archyvų įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Be to, siekiant išsaugoti įrodymus vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 1.125 straipsniu asmens duomenys gali būti saugomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

7. Kokias teises aš turiu?
Kiekvienas fizinis asmuo (duomenų subjektas) turi teisę susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį, turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį, teisę reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį, teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį, teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį ir teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį. Be to, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (BDAR 77 straipsnis).

Mums suteiktą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite bet kada atšaukti. Ši nuostata galioja ir norint atšaukti sutikimus, kurie mums buvo suteikti prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukimas galioja tik į ateitį. Jis neturi įtakos duomenų tvarkymui iki atšaukimo.

8. Ar aš privalau pateikti savo asmens duomenis?
Mūsų sutartiniuose santykiuose Jūs privalote pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti bei su jais susijusioms sutartinėms prievolėms įgyvendinti arba kuriuos rinkti mes esame įpareigoti pagal teisės aktus. Negavę šių duomenų, mes paprasčiausiai turėsime atšaukti sutarties sudarymą arba pavedimo vykdymą, arba nebegalėsime vykdyti galiojančios sutarties ir prireikus ją turėsime nutraukti.

Visų pirma, prieš pradedant sutartinius santykius pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus mes privalome nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų asmens tapatybės dokumentą ir surinkti bei užregistruoti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo vietą, gimimo datą, pilietybę ir Jūsų gyvenamosios vietos adresą. Kad mes įvykdytumėme šią įstatymo numatytą prievolę, pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą Jūs mums turite pateikti reikiamą informaciją ir dokumentus, o sutartinių santykių metu jiems pasikeitus – apie tai nedelsiant pranešti. Jeigu reikiamos informacijos ir dokumentų nepateiktumėte, mes galime Jūsų pageidaujamų sutartinių santykių neužmegzti arba nepratęsti.

9. Ar taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)?
Sutartiniams santykiams pagrįsti ir vykdyti mes paprastai netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo pagal BDAR 22 straipsnį. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą taikysime, Jus apie tai informuosime atskirai, jeigu to reikės pagal teisės aktų nuostatas.

10. Ar vykdomas profiliavimas?
Jūsų asmens duomenis iš dalies mes tvarkome automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (profiliavimas). Profiliavimą taikome, pavyzdžiui, kai dėl teisės aktų reikalavimų esame įpareigoti vykdyti pinigų plovimo prevenciją ar finansinės rizikos valdymą. Tokiu atveju taip pat atliekami duomenų (pvz., mokėjimo operacijų) vertinimai. Tuo pačiu metu šios priemonės yra skirtos Jūsų apsaugai.

Informacija apie Jūsų teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

1. Teisė nesutikti dėl su konkrečiu atveju susijusių priežasčių:
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą (duomenų tvarkymas viešojo intereso labui). Tai taikoma ir asmens duomenų tvarkymui profiliavimo tikslu (žr. BDAR 4 straipsnio 4 dalį). Jeigu pareikšite nesutikimą, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi, išskyrus kai mes galime nurodyti būtinas ir pateisinamas tvarkymo priežastis, kurios viršija Jūsų interesus, arba kai asmens duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, įvykdyti arba apsiginti nuo teisinių pretenzijų.

 

2. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais:
Kai kuriais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, norėdami vykdyti tiesioginę rinkodarą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Jeigu Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenys tokiais tikslais nebus tvarkomi. Prieštaravimas gali būti išreikštas laisva forma ir atsiųstas šiuo adresu Raseinių kredito unija, Maironio g. 10, 60151 Raseiniai, Raseinių r. sav. arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

Nuo šiol bus džiugu sveikintis ir Radviliškyje, kur gegužės 15 dieną duris atvėrė naujas Raseinių kredito unijos skyrius. Čia gyventojams, verslo įmonėms, ūkininkams bus teikiamos įvairios finansinės paslaugos: vartojamosios ir būsto paskolos, taupomieji ir terminuoti indėliai, paskolos apyvartinėms lėšoms bei kasdienės bankinės paslaugos.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė džiaugėsi, kad Radviliškyje skyrius duris atvėrė kaip tik Raseinių kredito unijos 16-tojo gimtadienio išvakarėse, nes 2002 m. gegužės 16 d. suteikta Lietuvos Banko valdybos licencija. Didžiuojamės tuo, kad galime nesikuklindami teigti, jog esame viena stipriausių ir didžiausių Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Raseinių kredito unijos turtas siekia 30 mln. eurų. Esame finansiškai stipri ir patikima finansų įstaiga. Unija vienija arti 6400 narių, kurie sėkmingai naudojasi mūsų paslaugomis. Bendradarbiaujame su ūkininkais – finansuojame jų investicinius ir apyvartinius projektus. Nuoširdžiai tikimės, kad galėsime pasitarnauti Radviliškio bendruomenei ir padėsime įgyvendint jų verslo idėjas. Paminėta, kad praėjusių metų pabaigoje su dar 10 kredito unijų Raseinių kredito unija sukūrė Jungtinę centrinę kredito uniją, kuri atlieka verslo plėtros ir priežiūros funkcijas. Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Paulius Tarbūnas pristatė Kredito unijų grupę KREDĄ, kuri tapo viena darnia finansų partnerių grupe.

Džiaugiamės, kad atidarymo šventėje dalyvavo atstovai iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, tai – direktorė Jolanta Margaitienė ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Remigijus Jankus. Susidomėjimo Raseinių kredito unijos veikla sulaukėme iš Radviliškio miesto seniūno Ernesto Mončausko, Radviliškio seniūnės Gabrielės Kuraitienės bei kitų svečių. Netikėtai malonus buvo Baisogalos seniūno pavaduotojos Aldonos Vaičiurgienės palinkėjimas – atidaryti skyrių ir Baisogaloje. Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo prapijos Klebonas Tadas Rudys prasmingais žodžiais, kad Aukščiausiasis nepadės, jei žmonės neįdės pastangų, linkėjo teisingų minčių ir gerų sprendimų. Dėka mus šiltai priėmusių Radviliškiečių, atidarymo šventė buvo jauki ir šilta.

Šio atidarymo džiugios nuotaikos ir susidomėjimo sieksime neišsklaidyti – specialiai Radviliškio kraštui rengiame ypatingą pasiūlymą, kurį pristatysime artimiausiu laiku. Raseinių kredito unija – tai šalia Jūsų esanti alternatyva bankams, nuo šiol ir Radviliškio miesto širdyje (Dariaus ir Girėno g. 6-13). Radviliškio skyriuje privačius ir verslo klientus pasirengusi aptarnauti vadybininkė Viktorija Ripinskaitė (tel. +370 422 66001, mob. +370 612 39825).

Laukiame Jūsų!

(Atidarymo akimirkos http://manoradviliskis.lt/naujiena/radviliskyje-duris-atvere-naujas-raseiniu-kredito-unijos-skyrius)

Gegužės 15 d. Radviliškyje duris atvers naujas Raseinių kredito unijos skyrius, kuriame gyventojams ir verslo įmonėms bus teikiamos finansinės paslaugos. Verta paminėti, kad nuo šių metų pradžios Raseinių kredito unija tapo Jungtinės centrinės kredito unijos dalimi ir kartu su dar 10 Lietuvos kredito unijų sudaro tvirtą ir finansiškai stabilų kredito unijų tinklą „Kreda“.

Apie finansines paslaugas ir naują veiklos etapą pasakoja Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė.

Kas paskatino atidaryti skyrių Radviliškyje?
Toks žingsnis yra labai natūralus – norime būti arčiau žmonių. Dar iki sprendimo paslaugas teikti Radviliškyje šio miesto gyventojai, ūkininkai ir verslininkai mus pasiekdavo Raseiniuose. Tačiau mūsų šūkis skelbia – Esame arčiau Jūsų – todėl ir kuriamės ten, kur žmonėms mūsų reikia. Bendradarbiaujame su didžiausiais Raseinių krašto ūkininkais, todėl esame įsitikinę, kad ir Radviliškio ūkininkus gali sudominti mūsų paslaugos ir finansavimo sąlygos. Privatiems asmenims ir verslo įmonėms taip pat turime aktualių pasiūlymų, puikiai pažįstame regiono poreikius.

Kokias paslaugas savo klientams teikia Raseinių kredito unija?
Mūsų paslaugų spektras platus, labai panašus į tai, ką savo klientams siūlo didieji šalyje veikiantys bankai – tai operacijos grynaisiais pinigais, internetinė bankininkystė, mokėjimo kortelės, apmokėjimai už komunalines paslaugas, pinigų pavedimai Lietuvoje ir užsienyje, valiutos keitimas. Kiekvienas klientas renkasi tai, kas jam aktualu. Pastaruoju metu žmonės drąsiau skolinasi, tačiau tai daro racionaliai, neskubėdami, kruopščiai įvertindami savo galimybes ir kredito įstaigų siūlomus sprendimus.

Esame bendruomeniška organizacija, todėl tikime, kad ne tik savo paslaugomis būsime naudingi Radviliškiui – mums rūpi aplinka, vietos iniciatyvos. Radviliškis garsėja kaip darbščių, verslių ir kultūrą puoselėjančių žmonių miestas. Tikime, kad sklandžiai įsiliesime į vietos gyvenimą.

Kokius taupymo sprendimus galite pasiūlyti?
Vienas saugiausių pinigų laikymo būdų, kurį renkasi daugelis taupančiųjų – indėliai. Raseinių kredito unijoje galima padėti terminuotą indėlį, kurio palūkanos gali siekti iki 1,5 proc., arba kaupti pinigus taupomosiose, vaikų ir tikslinio taupymo sąskaitose. Indėlių palūkanų dydis priklauso nuo indėlio trukmės bei rūšies. Pas mus laikomi indėliai (kaip ir laikomi bankuose) yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, todėl planuoti su mumis ateitį yra saugu.

Jeigu žmogus asmeninėms arba verslo reikmėms planuoja pasiskolinti, kada jam vertėtų kreiptis Raseinių kredito uniją?
Ketinantiems pasiskolinti pirmiausia norėčiau patarti skolintis ne greitai, o protingai. Svarbu domėtis, kaip su Jumis elgsis finansų įstaiga, jei norėsite atidėti mokėjimus, pakeisti grafiką, anksčiau grąžinti paskolą, arba kas Jūsų laukia, jei kurį laiką sutriktų Jūsų mokumas. Šios aplinkybės gali gerokai išauginti Jūsų įsipareigojimus. Todėl renkantis finansinį partnerį, svarbu ne tik palūkanų norma, bet ir visos anksčiau išvardytos sąlygos. Būtinai tuo pasidomėkite, įvertinkite skirtingus pasiūlymus, palyginkite juos.

Raseinių kredito unijoje klientams teikiame įvairų rūšių paskolas – būstui įsigyti ar įrengti, taip pat vartojamąsias paskolas didesniems pirkiniams įsigyti, paskolas verslui, žemės ūkiui finansuoti. Kiekvieną poreikį išklausome ir įvertinę kliento galimybes pasiūlome sprendimus.

Kaip žmonės gali tapti jūsų klientais?
Kiekvienas pilnametis asmuo, ketinantis naudotis kredito unijos paslaugomis, turi tapti jos nariu. Šis procesas yra labai paprastas – tereikia užpildyti prašymą ir įsigyti pagrindinį pajų. Pajus – tai piniginis įnašas, Jūsų dalis bendrame kredito unijos kapitale, leidžiantis ne tik naudotis kredito unijos paslaugomis, bet ir dalyvauti jos veikloje. Išstojus iš unijos, šis įnašas grąžinamas.

Kokių specialių pasiūlymų turite senjorams, ūkininkams, bendrijoms?
Neseniai suformavome atskirą pagrindinių paslaugų pasiūlymą senjorams, bendruomenėms, bendrijoms, asociacijoms taip pat siūlome palankesnes nei didžiuosiuose bankuose įprasta sąlygas sąskaitų atidarymui. Ūkininkus kviečiame pasinaudoti specialiu paslaugų krepšeliu su neribotu pavedimų skaičiumi, grynųjų pinigų išėmimu unijoje ir kitomis paslaugomis už patrauklią kainą.

Kiekvieno kliento poreikius vertiname nuodugniai, todėl pasižymime lankstumu, atsižvelgiame į klientų situaciją, finansines galimybes, atidžiai įvertiname galimas rizikas.

Dėl kokių priežasčių į jus klientai kreipiasi šiuo metų laiku?
Pavasarį, vasarą – šiltuoju metų laiku – aktualiausios vartojamosios paskolos (būstui remontuoti, automobiliui įsigyti) ir apyvartinių lėšų paskolos ūkininkams. Pastarieji dažniausiai skolinasi žemės ūkio technikai įsigyti, investiciniams projektams ar kitoms žemės ūkio reikmėms. Žemės ūkio paskola gali būti grąžinama įvairiais būdais – įmokas mokant lygiomis ar mažėjančiomis dalimis arba palūkanas mokant kas mėnesį, o paskolos sumą grąžinant pasibaigus paskolos terminui.

Kiekvieną pavasarį paruošiame ūkininkams ir kitiems gyventojams pavasarinį kreditų pasiūlymą – visuomet reaguojame į konkretaus sezono aktualijas, daug dėmesio skiriame konkretaus regiono poreikiams.

Tapote Jungtinės centrinės kredito unijos, pristatomos „Kreda“ pavadinimu, nare. Ką tai reiškia jūsų esamiems ir būsimiems klientams?
„Kreda“ buvo įkurta siekiant suvienyti ilgametę sėkmingai Lietuvoje veikiančių̨ kredito unijų̨ patirtį ir vartotojams užtikrinti modernias, kokybiškas ir patikimas finansines paslaugas. Priklausymas „Kreda“ grupei sustiprina kiekvienos kredito unijos atsakomybę tiek prieš partnerius, tiek prieš plačiąją visuomenę. Raseinių kredito unija buvo pagrindine iniciatore kuriant Jungtinę centrinę kredito uniją, esu jos stebėtojų tarybos pirmininkė. Ši pozicija įpareigoja nuolat prižiūrėti, kad naujojo junginio veikla būtų atsakinga, skaidri, projektuojama į apčiuopiamos naudos gavimą nariams ir klientams.

Raseinių kredito unija – tai šalia Jūsų esanti alternatyva bankams. Mes laukiame Jūsų: RADVILIŠKYJE (Dariaus ir Girėno g. 6–13), RASEINIUOSE (Maironio g. 10), ARIOGALOJE (Vytauto g. 117).

Kviečiame Unijos narius – Senjorus savo atsiskaitomajai sąskaitai ar mokėjimo kortelei Maestro pasirinkti paslaugų krepšelį skirtą būtent Senjorams. Pageidaujantiems, kad sąskaitai ar mokėjimo kortelei būtų pritaikytas paslaugos krepšelis „SENJORAMS“ kainuojantis tik 0,75 Eur per mėnesį, reikėtų atvykti į Raseinių kredito uniją (Maironio g. 10, Raseiniai arba Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.). Paslaugų mokėjimo krepšelis taikomas nariams, kurie yra sulaukę pensijinio amžiaus ir turi galiojantį pensijos gavėjo pažymėjimą.

Paslaugų krepšelio pavadinimas

SENJORAMS

Galiojimo data

2018.04.10 

Kaina, Eur/mėn.

0,75

Sąskaitos tvarkymas

Viena sąskaita

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė

Kodų kortelė

Mokėjimo kortelė

 Debeto kortelė

Mokėjimai, inicijuoti internetu:

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitus ES MPT
Įmokos už paslaugas
E. sąskaitų apmokėjimas

10 mokėjimų

Lėšų iš kito MPT įskaitymas

Neribotai

Grynųjų pinigų išdavimas

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Neribotai unijos kasose

Pasirinkę mokėjimo paslaugos krepšelį už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas nemokamai (viršijus mokėjimo paslaugų krepšelių limitus, taikomi standartiniai įkainiai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Primename, kad Raseinių kredito unija teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį – visų būtiniausių finansinių paslaugų rinkinius už patrauklią kainą. Pageidaujantiems, kad sąskaitai ar mokėjimo kortelei būtų pritaikytas paslaugos krepšelis, reikėtų atvykti į Raseinių kredito uniją (Maironio g. 10, Raseiniai arba Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.).

MOKĖJIMO PASLAUGŲ KREPŠELIAI

Paslaugų krepšelio pavadinimas

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita
(lengvatinis)

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita

PAGRINDINĖ mokėjimo sąskaita
(lengvatinis)

Galiojimo data

Nuo 2017.02.01
iki 2018.06.10

Nuo 2017.02.01
iki 2018.06.10

2018.06.11 

2018.06.11 

Kaina, Eur/mėn.

1,50

0,75

1,50

0,75

Sąskaitos tvarkymas

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Mokėjimo kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Mokėjimai, inicijuoti internetu:

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitus ES MPT
Įmokos už paslaugas
E. sąskaitų apmokėjimas

10 mokėjimų

10 mokėjimų

10 mokėjimų

10 mokėjimų

Lėšų iš kito MPT įskaitymas

Neribotai

Neribotai

Neribotai

Neribotai

Grynųjų pinigų išdavimas

700 Eur/mėn. unijos kasose

700 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. unijos kasose

300 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

300 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

Pasirinkę mokėjimo paslaugos krepšelį už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas nemokamai (viršijus mokėjimo paslaugų krepšelių limitus, taikomi standartiniai įkainiai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 11 d. bus taikomi nauji standartiniai įkainiai už Raseinių kredito unijoje teikiamas paslaugas. Su galiojančiais standartiniais įkainiais ir įkainiais pradėsiančiais galioti nuo 2018-06-11 galite susipažinti čia: atsisiųsti standartinius įkainius.

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau – Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko.
Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 29 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai.
Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 367 tikrųjų Unijos narių balsų. Iš jų:

 • 58 tikrieji Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.
 • 318 tikrųjų Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 309, negaliojančių – 9. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2018 m. kovo 12 d.

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.“  Pagal 2018 m. kovo 29 d. Tikrųjų narių registro ataskaitą, Unijos pajininkų registre buvo 6218 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 5,90 proc. visų tikrųjų Unijos narių.

Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

Darbotvarkės klausimai

Priimti sprendimai

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (235,5 tūkst. Eur) ir nepaskirstytąjį pelną (231,8 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Baltic“ atlikti einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Nustatyti 10.346,00 Eur lėšų auditui limitą metams, 31.038,00 Eur – 3 (trejiems) metams audito įmonės darbui apmokėti.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

2018 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2018 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:
1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.
2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.
3)
Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos vadovui, vidaus audito tarnybos vadovui, paskolų komiteto pirmininkui) ir paskolų komiteto nariams už 2018 m. finansinius metus nemokamos.

10. Kredito unijos įstatų keitimas.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Patvirtinti Raseinių kredito unijos įstojimą į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

 

Informuojame, kad 2018 m. kovo 29 d. 12.00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos, buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, Raseinių kredito unijos patalpose, adresu Maironio g. 10, Raseiniai ir Raseinių kredito unijos Ariogalos nutolusios kasos patalpose, adresu Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.

Telefonas pasiteiravimui: (8 428) 51 965.

Raseinių kredito unijos Valdyba

 

Sutikite, juk visada atsiranda nenumatytų ir planuotų pirkinių.
Dabar galite nebedvejoti ir įgyvendinti savo planus, nes Jums turime vartojimo kredito pasiūlymą, kurį pavadinome GERIAU NEBŪNA!

 

 

 

Laukiame Jūsų Raseinių kredito unijoje:
Maironio g. 10, Raseiniai,
tel. 8 428 51963
Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.,
tel. 8 428 50177

 

 

 

 

Tęsiame tradiciją kiekvieną pavasarį ūkininkams pateikti išskirtinį finansavimo pasiūlymą.
Šiemet pasinaudokite žemės ūkio kreditu su palūkanomis nuo 2.9%,
kredito grąžinimo terminas iki 2 metų.

 

 

 

 

 

 

Kviečiame Jus atvykti į Raseinių kredito uniją:
Maironio g. 10, Raseiniai,
tel. 8 428 51963 
Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.,
tel. 8 428 50177

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22